خانبان
نام : ستاره
نام خانوادگی : خانبان
متولد : 1371
شروع پرواز : 1390
تحصیلات : لیسانس
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
رمضانی
نام : زهره
نام خانوادگی : رمضانی
متولد : 1364
شروع پرواز : 1390
تحصیلات : لیسانس ریاضیات
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
تسنیمی
نام : حسین
نام خانوادگی : تسنیمی
متولد : 1360
شروع پرواز : 1390
تحصیلات : لیسانس
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی
حاجی شفیعی
نام : مهرداد
نام خانوادگی : حاجی شفیعی
متولد : 1373
شروع پرواز : 1390
تحصیلات : لیسانس
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
فرساد
نام : شیوا
نام خانوادگی : فرساد
متولد : 1364
شروع پرواز : 1390
تحصیلات : لیسانس
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی