هاشمیان
نام : سید محسن
نام خانوادگی : هاشمیان
متولد : 1364
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : پیش دانشگاهی
شغل : کارمند
توضیحات : مبتدی
هاشمیان
نام : سید مهدی
نام خانوادگی : هاشمیان
متولد : 1363
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : دیپلم
شغل : کارمند
توضیحات : مبتدی
پوروزیری
نام : امیر
نام خانوادگی : پوروزیری
متولد : 1353
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : فوق لیسانس
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
پوروزیری
نام : محمد
نام خانوادگی : پوروزیری
متولد : 1363
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : لیسانس
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
محمود پور
نام : امیر
نام خانوادگی : محمود پور
متولد : 1362
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : لیسانس
شغل : کارمند
توضیحات : مبتدی
هاشمیان
نام : سید جلیل
نام خانوادگی : هاشمیان
متولد : 1366
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : فوق لیسانس
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
رئوف زاده
نام : عباس
نام خانوادگی : رئوف زاده
متولد : 1365
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : فوق لیسانس
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی
کشاورزی
نام : حسن
نام خانوادگی : کشاورزی
متولد : 1366
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : لیسانس
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی
عباسپور
نام : محمد
نام خانوادگی : عباسپور
متولد : 1364
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : فوق دیپلم
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
نوری
نام : سمیه
نام خانوادگی : نوری
متولد : 1360
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : فوق لیسانس عمران
شغل : استاد دانشگاه
توضیحات : مبتدی
عباسیان پور
نام : عباس
نام خانوادگی : عباسیان پور
متولد : 1358
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : لیسانس
شغل : مهندس عمران
توضیحات : مبتدی
بهرامی
نام : شاهین
نام خانوادگی : بهرامی
متولد : 1355
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : لیسانس
شغل : طراحی الکترونیک
توضیحات : مستقل
اعتماد زاده
نام : فائقه
نام خانوادگی : اعتماد زاده
متولد : 1369
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : لیسانس
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
فلاح باقری
نام : بهمن
نام خانوادگی : فلاح باقری
متولد : 1359
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : فوق دیپلم
شغل : کارمند
توضیحات : مبتدی
کریمی
نام : مهدی
نام خانوادگی : کریمی
متولد : 1368
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : لیسانس
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
نوری
نام : فاطمه
نام خانوادگی : نوری
متولد : 1365
شروع پرواز : 1391
تحصیلات : دکترای تخصصی
شغل : دانشجو
توضیحات : متوسطه