قضایی
نام : خاتم
نام خانوادگی : قضایی
متولد : 1365
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی
قضایی
نام : حاتم
نام خانوادگی : قضایی
متولد : 1362
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : کاردانی
شغل : آزاد
توضیحات : مستقل
فشنگچی
نام : مریم
نام خانوادگی : فشنگچی
متولد : 1371
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : کاردانی معماری
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
شش پری
نام : لیدا
نام خانوادگی : شش پری
متولد : 1367
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : کارشناسی
شغل : معمار
توضیحات : مبتدی
فشنگچی
نام : علی
نام خانوادگی : فشنگچی
متولد : 1375
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : دانشجوی مکانیک
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
تقویان
نام : سید رضا
نام خانوادگی : تقویان
متولد : 1355
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : دیپلم
شغل : آزاد
توضیحات : مستقل
قاسمی
نام : علی
نام خانوادگی : قاسمی
متولد : 1367
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : دیپلم
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی
رشوند
نام : نادر
نام خانوادگی : رشوند
متولد : 1355
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : دیپلم
شغل : کارمند
توضیحات : مبتدی
زلفعلیان
نام : داود
نام خانوادگی : زلفعلیان
متولد : 1358
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : دانشجوی حقوق
شغل : چاپ و تبلیغات
توضیحات : مبتدی
باقری
نام : علیرضا
نام خانوادگی : باقری
متولد : 1347
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : دیپلم
شغل : بازنشسته
توضیحات : مستقل
موسی خانی
نام : محمد علی
نام خانوادگی : موسی خانی
متولد : 1369
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : کاردانی
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
آجرلو
نام : عباس
نام خانوادگی : آجرلو
متولد : 1363
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : دیپلم
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی
سقری ساز
نام : سیامک
نام خانوادگی : سقری ساز
متولد : 1344
شروع پرواز : 1393
تحصیلات : دیپلم
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی