سلیمانی
نام : مجید
نام خانوادگی : سلیمانی
متولد : 1363/11/10
شروع پرواز : 1400
تحصیلات : لیسانس
شغل : برنامه نویس
توضیحات :