اخبار

تودیع و معارفه در کمیته ورزش های هوایی استان قزوین

 

تودیع و معارفه در کمیته ورزش های هوایی استان قزوین

 

 

به پیشنهاد رئیس کمیته ورزش های هوایی استان قزوین طی حکمی از سوی مرتضی ململی رئیس هیأت انجمن های ورزشی استان قزوین آقای مجید عسگری به عنوان دبیر کمیته ورزش های هوایی استان قزوین منصوب شدند. همچنین از زحمات آقای فرهاد گرامی پور تقدیر و تشکر می گردد.
همچنین طی حکمی سرکار خانم فاطمه نوری به سمت نایب رئیس بانوان کمیته ورزش های هوایی استان قزوین منصوب شدند و از زحمات سرکار خانم زهره رمضانی در زمان تصدی ایشان تقدیر و تشکر می گردد.

 

روابط عمومی کمیته ورزش های هوایی استان قزوین